Projecte Galemys

ANÀLISI DE LA REGRESSIÓ DE L’EXCÉS IBÈRIC «Galemys pyrenaicus» EN EL “PARC NATURAL DE L’ALT PIRINEU”

DISPONIBILITAT POTENCIAL D’ALIMENT; PARÀMETRES FISICOQUÍMICS I DE QUALITAT DE L’AIGUA; DISPONIBILITAT POTENCIAL DE REFUGIS I ANÀLISIS DE LES FLUCTUACIONS DE CABAL

Se sol acceptar que el Desman Ibèric (É. Geoffrroy Saint-*Hilaire, 1811) ha experimentat un declivi que ha afectat tant la seva àrea de distribució com a la magnitud de les seves poblacions, motiu pel qual està catalogat com a Vulnerable (VU) a escala global per la IUCN (Fernandes et al., 2008 in Aymerich i Gosàlbez, 2015). No obstant això, les dades que confirmen aquesta regressió són escassos, en bona part perquè una part important del que s’ha publicat sobre la seva distribució és poc fiable, d’interpretació discutible o excessivament fragmentaris (Aymerich, Fernández i Gosàlbez, 2013).

Desman Ibèric

Desman Ibèric. Font: Aymerich, P.

OBJECTIUS:

El present estudi tracta de caracteritzar una sèrie de trams fluvials de la conca alta del riu Noguera Pallaresa, dins dels límits del Parc Natural de l’Alt Pirineu, amb la finalitat d’ avaluar factors físics (profunditat, amplària, velocitat de l’aigua, cabal, composició del substrat, refugis, etc.) químics (nitrats, fosfats, alcalinitat, solguts dissolts, etc.) i biològics (disponibilitat d’aliment, diversitat d’aliment, matèria orgànica, etc.) que influeixen directament en l’hàbitat de l’excés ibèric (Galemys pyrenaicus).

Amb aquesta informació, a mitjà termini, el Parc Natural podrà establir mesures per a la recuperació de les poblacions.

Treballs realitzats per ECCUS SL dins d’aquest estudi:

  • Avaluació de la qualitat de l’aigua en els trams estudiats, amb els indicadors fisicoquímics i biològics estandarditzats.

  • Estudi de la disponibilitat d’aliment actual, comparant la situació a la Noguera de Cardós amb la d’altres rius del Parc que tenen poblacions d’excés aparentment en bon estat. En aquest estudi s’ha tingut en compte la quantitat (biomassa total), la qualitat (disponibilitat de les preses més rendibles) i la temporalitat (disponibilitat al llarg del cicle anual).

  • Vinculació de la disponibilitat d’aliment amb la presència / freqüència d’excés els trams fluvials d’estudi.

  • Avaluació de les fluctuacions de cabal dels rius estudiats, segons els registres històrics disponibles.

  • Avaluació de les característiques físiques del llit i la ribera en els trams d’estudi, especialment en relació amb la disponibilitat de refugis.

Aquest estudi forma part del Programa per a la Conservació de la Biodiversitat d’Endesa i s’ha dut a terme en coordinació amb la direcció del Parc Natural del Alt Pirineu i del biòleg especialista Pere Aymerich Boixàder

Vista general de la zona d'estret en el riu Unarre. (Alta Pallaresa)

Vista general de la zona d’estret en el riu Unarre. (Alta Pallaresa)

Treballs de caracterització en el riu del Cantó

Treballs de caracterització en el riu del Cantó

Diferents punts de mostreig en els rius de Tavascan, Bonaigua, Noquera Pallaresa i Noguera de Vallferrera

Diferents punts de mostreig en els rius de Tavascan, Bonaigua, Noquera Pallaresa i Noguera de Vallferrera

 Vista general de la zona d'estret en el riu del Cantó

Vista general de la zona d’estret en el riu del Cantó