Projecte de millora del Canal de Serós (Lleida)

Direcció d’obra Projecte de millora canal de Serós 2016

Realitzada d’Octubre a Novembre 2016

Situació actual del Canal de Serós

El canal de Seròs en l’actualitat pateix pèrdues d’aigua que han donat lloc a rentades del terreny que han causat afeccions en l’estructura del canal.

En general, els treballs de condicionament consisteixen en la realització de la campanya bianual de manteniment de l’estructura que consisteix en el reforç de l’estructura amb millores de revestiment.

Avaluació de l’impacte ambiental del projecte

La motivació sobre la base de la qual se sol·licita una avaluació de l’impacte ambiental simplificada per al present projecte resideix en què, una part del tram del canal objecte del present projecte es troba vorejant els propis límits de la zona especial de conservació (ZEC) ES530039 anomenada “Secans del Segrià i Utxesa”, pertanyent a la Xarxa Natura 2000 i al Pla Especial d’Interès Natural (PEIN), per tant s’ajusta al que estableix l’apartat 2b, art. 7 de la Llei 21/2013

Detall del Canal de Serós

Detall del Canal de Serós

Descripció de les actuacions proposades

Per a la realització de l’adequació del canal de Seròs es fa necessari dur a terme els treballs d’adequació que s’assenyalen a continuació:

 • Identificació dels trams de condicionament i reforç, definició de l’actuació.
 • Treballs previs: implantació de l’obra, muntatge de les instal·lacions, mesures de protecció mediambientals i de seguretat i salut.
 • Substitució passarel·la al costat de les comportes de la presa canal.
 • Retirada d’arrossegaments de l’interior del canal i vehicles.
 • Condicionament de cuqueres i escantells.
 • Adequació dels camins d’accés i de servei: ferm, baguls i closos.
 • Millora del reforç estructural segons les necessitats:
 • Reforç de secció completa amb formigó projectat i armadura.
 • Reforço secció completa amb formigó projectat i fibres.
 • Reforç puntual amb formigó projectat en murs laterals i solera amb fibres.
 • Reconstrucció puntual de murs laterals amb formigó projectat, prèvia demolició.
 • Condicionament de trams de solera amb formigó prèvia demolició.
 • Reforço trams solera amb formigó, sense demolició.
 • Segellat de juntes i esquerdes en obres de formigó.
 • Farciments de buits en el trasdós dels murs laterals.
 • Recrescuda murs laterals.
 • Revisió vàlvules elastone.
 • Obres de drenatge transversals (ODT) sota la solera del canal.
 • Col·locació de plaques de senyalització de punts quilomètrics.
 • Condicionament de camins de servei: ferm, canalons i tanques.
 • Desmuntatge de l’obra, neteja de corts i voltants del canal.

Tècnics fent els treballs de reparació en el canal

Tècnics fent els treballs de reparació en el canal

Detall d’un tram del canal durant la reparació

Detall d'un tram del canal de Serós durant la reparació

Màquina realitzant els treballs de reparació al canal

Màquina realitzant els treballs de reparació al canal de Serós